Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Gminna Spółka Wodna

Gminna Spółka Wodna

 

Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, a prawnym środkiem regulacji tego zagadnienia w Polsce jest ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).
Aktualna sytuacja pogodowa, coraz częstsze podtopienia i powodzie powodują wymierne straty dla mieszkańców. Długotrwały wysoki poziom wody gruntowej, utrzymujący się zbyt blisko pod powierzchnią terenu, powoduje jej zabagnienie. Urządzenia melioracji szczegółowych służące do odwadniania lub nawadniania gruntów na mocy przepisów cytowanej wyżej ustawy, utrzymywane są przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą bezpośrednio korzyści z tych urządzeń.
Wieloletnie zaniedbania w dziedzinie konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach rolnych gminy Dąbrowa Zielona bardzo negatywnie wpłynęły na obecny stan tych urządzeń. Rowy melioracyjne w przeważającej części są zakrzaczone, wypłycone, zaorane i nie spełniają prawidłowo swoich funkcji. Zły stan techniczny sieci rowów odkrytych przyczynił się również do nieprawidłowego działania sieci drenarskich, które w chwili obecnej są zamulone (pozatykane wyloty drenarskie) i nie spełniają swojej funkcji.

Dla realizacji właściwego gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi przez właścicieli gruntów i wszystkich odnoszących korzyści – tworzone są dobrowolnie organizacje społeczne, będące formą samorządu gospodarczego, zwane spółkami wodnymi. Spółka wodna przejmuje wykonywanie obowiązków związanych z utrzymywaniem urządzeń melioracji szczegółowych od zainteresowanych właścicieli lub użytkowników nieruchomości.
Spółka wodna może budować nowe urządzenia oraz podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto z przeznaczeniem na cele statutowe. Zgodnie z art. 164 ust. 3 ww. ustawy, spółki wodne mogą być tworzone do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przed powodzią, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych, utrzymywania wód.
Nadzór nad działalnością Spółki Wodnej sprawuje Starosta.
Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w najważniejszych dla Spółki sprawach, wybiera pozostałe organy, uchwala budżet i plan prac Spółki na dany rok, udziela też absolutorium Zarządowi.
W dniu 25 lutego br. w sali GOK odbyło się spotkanie sołtysów, rad sołeckich oraz przedstawicieli władz samorządowych gminy w sprawie utworzenia spółki wodnej w gminie Dąbrowa Zielona. W dniu 11 marca 2015 roku o godz. 1600 w Sali GOK w Dąbrowie Zielonej spotkała się grupa inicjatywna mająca na celu założenie Gminnej Spółki Wodnej obejmującej swym zasięgiem działania gminę Dąbrowa Zielona. Podczas spotkania uczestnicy podjęli uchwałę o założeniu Spółki Wodnej, uchwalili Statut Spółki oraz powołali Zarząd i Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu wchodzą:

Jerzy Orzeł - Prezes,

Ireneusz Dymczyk - Zastępca Prezesa,

Katarzyna Sosnecka, Jan Kościański, Wojciech Dróżdż – członkowie.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Bożena Strojec - Przewodnicząca,

Szyda Agata i Rak Roman – członkowie.

Deklaracja przystąpienia do gminnej spółki wodnej w Dąbrowie Zielonej (pobierz)

Karina Synowiec
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.