Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańców / Podatki / Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

 

WYMAGANE DOKUMENTY:


WYSOKOŚĆ OPŁATY:

 • Ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
 • Naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne)

 

Stawki 2016 rok

Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m² powierzchni,

 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,50 zł od 1 ha powierzchni,

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1m² powierzchni,

 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m² powierzchni;

 

Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,33 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,33 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,42 od 1 m² powierzchni użytkowej,

Od budowli: - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej: BS Koniecpol O/Dąbrowa Zielona 47 8276 1013 2101 0000 0013 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od osób fizycznych: płatny w 4 ratach w terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Od osób prawnych: płatny w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, za m-c styczeń do dnia 31 stycznia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

INNE DOKUMENTY:

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze –lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona. Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –możliwość odbioru w pokoju 14 – podatki.

INFORMACJI UDZIELA: Referat Finansowy – Podatki – pok. 14, tel. 34/35 550 18; 19 wew. 29

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Obowiązek podatkowy powstaje:

  • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
  • od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku, budowli lub jego części została ukończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 1. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 2. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 3. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy informację według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
  uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości.

 4. Osoby prawne obowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 5. W przypadku zmian, należy skorygować deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian, wraz z deklaracją korygującą należy przesłać pisemnie uzasadnienie przyczyn korekty.

Ulgi i zwolnienia:

Na podstawie Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

 1. służące do wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. związane z realizacją zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 3. zajęte na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. służące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i placówek wsparcia dziennego, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami) - stosowane są na indywidualny wniosek podatnika.

 

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku o ulgę:

Osoba ubiegająca się o ulgę w podatkach składa podanie o zastosowanie ulgi wraz z załącznikami.

 

Opłata skarbowa: od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz 849 z późn. zm.)

Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 z póżn. zm.).

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

 

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.